Algemene Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden gelden bij iedere overeenkomst tussen Gabriëlla Media B.V. en opdrachtgever, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

Artikel 1. Kwaliteit

Gabriëlla Media B.V. verplicht zich tot het leveren van goed en professioneel werk, in overeenstemming met de wensen van de opdrachtgever.

Artikel 2. Offerte

2.1. Offertes van Gabriëlla Media B.V. zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven op de offerte.

2.2. Alle prijzen genoemd in de offerte zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

2.3. Wanneer de opdrachtgever een offerte goedkeurt - of een voorstel van Gabriëlla Media B.V. zonder offerte bevestigt - is sprake van een opdracht. Dit geldt zowel voor schriftelijke als mondelinge bevestiging. Een opdracht is bindend en deze Algemene Voorwaarden zijn erop van toepassing.

2.4. In een offerte van Gabriëlla Media B.V. wordt de opdracht omschreven. De belangrijkste zaken zoals kosten, inbreng van de opdrachtgever, leveringstermijnen, doel van de tekst, tijd voor herziening en bijkomende werkzaamheden worden genoemd.

2.5. In de offerte en factuur wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende kosten en uurtarieven voor verschillende werkzaamheden.

2.6 Reiskosten en overige kosten die horen bij de opdracht, worden afzonderlijk berekend. Tenzij deze kosten bij de prijs zijn inbegrepen, zoals twee standaard correctierondes.

Artikel 3. Tussentijdse wijziging opdracht

Wanneer een opdracht na bevestiging wordt aangevuld door de opdrachtgever, worden de extra kosten hiervoor apart in rekening gebracht. Wanneer de opdrachtgever een opdracht annuleert of wijzigt, behoudt Gabriëlla Media B.V. recht op het volle honorarium zoals is vastgelegd in de offerte/opdrachtbevestiging. Gabriëlla Media B.V. is niet verplicht de reeds geschreven teksten te leveren.

Artikel 4. Verstrekken benodigde informatie

Van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij de benodigde gegevens en informatie voor het correct uitvoeren van de opdracht tijdig, helder en volledig aanlevert bij Gabriëlla Media B.V.

Artikel 5. Concepttekst en herziening

Indien na levering van een tekst correctie of aanvulling nodig is, valt dit onder de afgesproken prijs. Tweemaal herziening is inbegrepen in iedere opdracht. Meer herzieningen of wijzigingen worden apart in rekening gebracht.

Artikel 6. Geheimhouding

Gabriëlla Media B.V. en opdrachtgever zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van hun samenwerking uitwisselen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de aard van de informatie. Dit geldt ook na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Gabriëlla Media B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in teksten indien de opdrachtgever deze heeft gecontroleerd en hieraan zijn goedkeuring heeft gegeven. Als de opdrachtgever geen controle wil uitvoeren, is Gabriëlla Media B.V. niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Gabriëlla Media B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van derden.

Artikel 8. Niet afronden opdracht

Indien Gabriëlla Media B.V. door overmacht niet in staat is een opdracht – tijdig – af te ronden, wordt de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. De opdrachtgever heeft na deze mededeling zeven dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

Artikel 9. Auteursrecht

Gabriëlla Media B.V. is te allen tijde gerechtigd haar naam te laten vermelden bij een publicatie. Opdrachtgever heeft vooraf toestemming nodig om het werk van Gabriëlla Media B.V. zonder vermelding openbaar te maken, te verveelvoudigen of te gebruiken voor een ander dan afgesproken medium. Zonder toestemming is dit niet toegestaan.

Artikel 10. Controle

Voor alle tekstproducties geldt: voordat teksten openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, stellen partijen elkaar in gelegenheid de laatste versie te controleren en goed te keuren.

Artikel 11. Eigen gebruik

Zolang hierover geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, heeft Gabriëlla Media B.V. de vrijheid geleverde teksten te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 12. Betaling

12.1. De betalingstermijn van iedere factuur is dertig dagen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is ook de wettelijke rente verschuldigd vanaf deze datum. Als Gabriëlla Media B.V. buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten moet maken, zijn deze altijd voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 200.

12.2. Voordat een opdracht is afgerond, heeft Gabriëlla Media B.V. het recht om verrichte werkzaamheden – naar redelijkheid – tussentijds in rekening te brengen.

12.3. Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen, is het de opdrachtgever niet toegestaan de door Gabriëlla Media B.V. ter beschikking gestelde teksten te gebruiken.

12.4. Wanneer Gabriëlla Media B.V. herhalende werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever, zijn de opdrachtbevestiging en Algemene Voorwaarden voor onbepaalde tijd geldig. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.5. Als gedragingen of handelingen van de opdrachtgever ervoor zorgen dat van Gabriëlla Media B.V. redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, heeft Gabriëlla Media B.V. het recht de opdracht neer te leggen. Gabriëlla Media B.V. behoudt dan recht op het volledige honorarium zoals overeengekomen in de offerte/ opdrachtbevestiging.

Artikel 13. Geschillen

In geval van geschillen, proberen de partijen deze samen op te lossen. Is dit niet mogelijk? Dan zal het geschil worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement van Gabriëlla Media B.V.

Artikel 14. Handelsregister

Gabriëlla Media B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 78389976 in het handelsregister.

Contact.

Heerenveen, Amersfoort & Praag (Tsjechië)

Lekker gluren.

Dit zijn wij!

Onze diensten

Blogs

Vacatures

Contact

Diensten.

SEO & Copywriting

Branding & Design

Online Marketing

Gratis tools.

SEO-audit

Website scan

Freebies & guides

Penvrienden?